Przejdź do treści
Program Rodzina 500+
MOPR

Pełnomocnik Rządu

Ostatnia modyfikacja: 06 marca 2017

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik jest sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Powoływany i odwoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do zadań Pełnomocnika należy m.in.:
1) inicjowanie, nadzór i koordynacja nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy,
2) inicjowanie kontroli realizacji zadań określonych w ustawie,
3) żądanie od podmiotów informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych dotyczących realizacji zadań,
4) organizowanie konferencji i szkoleń,
5) udzielanie informacji w sprawach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
6) opracowywanie standardów w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie,
7) opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków życia osób niepełnosprawnych,
8) opracowywanie projektów programów rządowych dotyczących rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,
9) ustalanie założeń do rocznych planów rzeczowo-finansowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy,
10) inicjowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
11) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON), które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych piastuje od 19 listopada 2015r. Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

"Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika, które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. "

Biuro Pełnomocnika jest komórką organizacyjną Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach regulaminu ministerstwa Biuro Pełnomocnika posiada własny regulamin organizacyjny. Merytorycznie Biuro Pełnomocnika podlega wyłącznie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
W chwili obecnej Biuro zatrudnia ponad 50 pracowników, z czego ponad 14 % to osoby niepełnosprawne.
Na czele Biura stoi dyrektor, który wykonuje swoje zadania przy pomocy dwóch zastępców.
Dyrektor Biura Mirosław Przewoźnik
Zastępca Dyrektora Krzysztof Kosiński
Biuro Pełnomocnika składa się z 6 wydziałów oraz 2 wydzielonych wieloosobowych stanowisk pracy.
 

Wydział do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej

Do zadań Wydziału należy m.in.:
• opracowywanie projektów programów pomocy publicznej oraz aktów prawnych regulujących kwestie wsparcia dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
• inicjowanie zmian legislacyjnych dotyczących zarówno pomocy publicznej, jak i zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także udzielanie w tym zakresie odpowiedzi i wyjaśnień w obrębie obowiązujących przepisów prawa.


Wydział do Spraw Rehabilitacji Społecznej i Współpracy z Samorządami

• opracowywanie projektów działań na rzecz integracji społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
• dokonywanie analizy i oceny wpływu obowiązujących i proponowanych rozwiązań prawnych na realizację praw osób niepełnosprawnych,
• inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
• współpraca z samorządami województw i powiatów w zakresie programów wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania wykluczeniu.
 

Wydział do Spraw Nadzoru nad Merytoryczną Działalnością Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Odwołań.

Wydział prowadzi sprawy związane między innymi z nadzorem nad merytoryczną działalnością Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto, Wydział zajmuje się prowadzeniem postępowań administracyjnych przed Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, jako organ II instancji, w sprawach dotyczących :
• wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• statusu zakładu pracy chronionej oraz zakładu aktywności zawodowej,
• dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 

Wydział do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Do zadań Wydziału należy między innymi:
• inicjowanie aktów prawnych dotyczących orzecznictwa o niepełnosprawności,
• kontrola wojewódzkich zespołów orzekających w zakresie stosowania przepisów, standardów i procedur w postępowaniu o orzekaniu o niepełnosprawności.
• Wydział prowadzi też działalność szkoleniową dla instytucji odpowiedzialnych za orzecznictwo o niepełnosprawności.


Wydział do Spraw Programów, Analiz i Współpracy Międzynarodowej


Zadaniem Wydziału jest m.in.
• inicjowanie badań w obszarze problematyki niepełnosprawności, monitorowanie i analiza sytuacji społeczno - demograficznej osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji na rynku pracy,
• zarządzanie danymi statystycznymi dotyczącymi problematyki niepełnosprawności,
• Wydział inicjuje i prowadzi działania z zakresu współpracy międzynarodowej w obrębie problematyki osób niepełnosprawnych i współpracuje w tym obszarze z organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej.


Stanowisko do Spraw Komunikacji Społecznej i Dialogu Społecznego

Zadaniem zespołu jest między innymi:
• współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wymiany informacji oraz upowszechnianie najefektywniejszych form działania organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
• Zespół zajmuje się również obsługą strony internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl oraz odpowiada za obsługę organizacyjno – techniczną Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.


Stanowisko do Spraw Skarg, Interwencji i Wniosków

Do głównym zadań zespołu należy udzielanie odpowiedzi na skargi obywateli, podejmowanie interwencji i udzielanie wyjaśnień w zgłaszanych sprawach.


Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej i Legislacji

Zadaniem zespołu jest między innymi:
• prowadzenie monitoringu obowiązującego prawa i podejmowanie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej sytuacji osób niepełnosprawnych,
• opiniowanie projektów aktów prawnych pochodzących z innych resortów i instytucji, w tym Unii Europejskiej w kwestiach dotyczących osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przyjmuje interesantów w każdy drugi wtorek miesiąca. Zgłoszenia telefoniczne przyjmują pracownicy Biura pod nr tel. 22 529 06 49 lub adresem mailowym sekretariat.bon@mpips.gov.pl.

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.