Przejdź do treści
500+ dla osób niepełnosprawnych
MOPR

Turnusy rehabilitacyjne

Ostatnia modyfikacja: 06 marca 2017

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia* w przypadku osoby samotnej.
W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa powyżej, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. Wyjątek stanowi przypadek uzasadniony trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej, w którym dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna, może zostać przyznane bez pomniejszenia kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu, o których mowa powyżej.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, w każdym czasie.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego składa wniosek osobiście, za pośrednictwem opiekuna lub organizatora turnusów do:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu,
ul. Dąbrowskiego 4,
pok. 5 - parter

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego pod warunkiem, że:
- została skierowania na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod opieką, którego się znajduje,
- w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
- weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonych przez wojewodę,
- wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
- będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
- nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
- złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art.10 e ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2046) wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach
- z dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego osoba niepełnosprawna może skorzystać raz w roku. Czas trwania turnusu wynosi, co najmniej 14 dni.
Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 lat może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna pod warunkiem, że wniosek lekarza zwiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna i nie jest on osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innej osoby, ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej a także nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie.

Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tj. :
1. wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
2. wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
3. wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami

Wykaz ośrodków rehabilitacyjnych dostępny jest na stronie internetowej: www.empatia.mpips.gov.pl

Do wniosku należy dołączyć:
- kopię aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu),
- kopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
- w przypadku reprezentowania osoby niepełnoletniej – kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania osoby niepełnoletniej (np. skrócony akt urodzenia dziecka, postanowienie Sądu o ustanowieniu opieki prawnej - oryginał do wglądu),
- w przypadku reprezentowania osoby dorosłej – kopię dowodu osobistego opiekuna lub pełnomocnika oraz postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnictwo notarialne (oryginał do wglądu),
- wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny wydany przez lekarza, pod opieką którego znajduje się osoba niepełnosprawna,
- w przypadku osób niepełnosprawnych uczących się i niepracujących w wieku 16 – 24 lat, posiadających inny niż znaczny stopień niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć oryginał aktualnego zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki.

Wysokość dofinansowania wynosi:
30% przeciętnego wynagrodzenia* – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku od 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
27% przeciętnego wynagrodzenia* - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
25% przeciętnego wynagrodzenia* - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
20% przeciętnego wynagrodzenia* - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
20% przeciętnego wynagrodzenia* - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania uczestnictwa opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Podstawa prawna
1. Art. 10e ust. 1 i art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U..Nr 230, poz. 1694).
* Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.