Przejdź do treści
PFRON-System Obsługi Wsparcia
MOPR

Likwidacja barier

Ostatnia modyfikacja: 06 marca 2017

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych ma na celu umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktu z otoczeniem i jest dokonywana w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się
.

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego elementach zewnętrznych, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu i technicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
• Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.
• Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
• Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych w każdym czasie.

UWAGA! Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy z Wnioskodawcą !

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON realizuje:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu,
ul. Dąbrowskiego 4,
pok. 5 - parter
tel. 91 322 54 82, 91 322 54 60 fax 91 322 54 61

Do wniosku należy dołączyć:
- kopię orzeczenia (oryginał do wglądu), o którym mowa w art. 1 lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046),
- kopie orzeczeń (oryginały do wglądu) o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,
- aktualne zaświadczenie lekarskie (od lekarza specjalisty), wystawione czytelnie w języku polskim, zawierające informację o rodzaju posiadanych schorzeń:
a) w przypadku likwidacji barier architektonicznych - utrudniających poruszanie się,
b) w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się - w jakim stopniu ten stan utrudnia komunikację,
c) w przypadku likwidacji barier technicznych - aktualne zaświadczenie lekarskie (od lekarza specjalisty),
- kopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
- kopię dokumentu potwierdzającego zameldowanie (oryginał do wglądu),
- kserokopia dokumentu (oryginał do wglądu) potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (np. akt notarialny, umowa najmu),
- pisemną zgoda właściciela/właścicieli budynku, na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie,
- zaświadczenie dyrektora powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy (dotyczy ubiegających się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się).
- szkic pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych (z podaniem ich wymiarów, obecnego i projektowanego układu funkcjonalnego),
- w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy dołączyć odpowiednio kserokopię (oryginał do wglądu) uwierzytelnionego pełnomocnictwa lub postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego,
- faktura Pro forma lub oferta cenowa (dotyczy ubiegających się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych),
- po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, Wnioskodawca przedkłada:
• projekt lub kosztorys,
• pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach).
- ewentualnie dodatkowe dokumenty.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia*.

Podpowiedzi dobrych rozwiązań w zakresie likwidacji barier architektonicznych można znaleźć na stronie internetowej www.niepelnosprawni.pl
Podstawa prawna:
1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r., poz. 926).

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.