Przejdź do treści
PFRON-System Obsługi Wsparcia
MOPR

Przedmioty ortopedyczne

Ostatnia modyfikacja: 06 marca 2017

Zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ubezpieczony otrzymuje od lekarza specjalisty upoważnionego do ich wystawiania (np. laryngologa w przypadku aparatu słuchowego). Należy zarejestrować je bezpośrednio w:
Narodowym Funduszu Zdrowia
Siedziba Oddziału Wojewódzkiego
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin, tel. 91 425 10 00
lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Oddział NFZ rejestruje zlecenie i oddaje lub odsyła ubezpieczonemu wraz z listą sklepów, w których zlecenie można zrealizować. Refundację otrzymuje od NFZ świadczeniodawca, który realizuje wnioski na podstawie umowy z NFZ, a nie ubezpieczony. W sklepie należy przedstawić zlecenie, wybrać przedmiot ortopedyczny i pokryć różnicę między ceną danego przedmiotu a kwotą refundacji.

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można starać się dodatkowo składając wniosek do:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu
ul. Dąbrowskiego 4
pok. 5 - parter
tel. 91 322 54 82, 91 322 54 60 fax 91 322 54 61

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – mogą ubiegać się: osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
• 50% przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
• 65% przeciętnego wynagrodzenia* w przypadku osoby samotnej.
Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w każdym czasie.
 
Do wniosku należy dołączyć:
- kopię aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
- kopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
- w przypadku reprezentowania osoby niepełnoletniej – kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania osoby niepełnoletniej (np. skrócony akt urodzenia dziecka, postanowienie Sądu o ustanowieniu opieki prawnej - oryginał do wglądu),
- w przypadku reprezentowania osoby dorosłej – kopię dowodu osobistego opiekuna lub pełnomocnika oraz postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnictwo notarialne (oryginał do wglądu),
- fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
- kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz terminem realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może wynosić do 150% limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wnioski należy składać do:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Świnoujściu
ul. Dąbrowskiego 4
pok. 5 - parter
tel. 91 322 54 82

Podstawa prawna
1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r.poz. 2046)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r.poz. 926).

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.