Przejdź do treści
Szukamy rodziny zastepczej
MOPR

WTZ

Ostatnia modyfikacja: 05 listopada 2014

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty.

Wnioski o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu
ul. Dąbrowskiego 4
pok. 313A (III piętro)
tel. 91 322 54 82

Do wniosku należy dołączyć:
■ projekt utworzenia warsztatu, który powinien zawierać:
- nazwę oraz określenie siedziby jednostki zamierzającej utworzyć warsztat,
- adres i dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat na okres nie krótszy niż 10 lat,
- promesę zwolnienia z opłat za użytkowanie obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat przez okres nie krótszy niż 10 lat, w przypadku gdy ten obiekt lub lokal stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego,
- aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki, a w przypadku nieposiadania osobowości prawnej,
- dokument potwierdzający istnienie takiej jednostki,
- statut jednostki zamierzającej utworzyć warsztat,
- zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników warsztatu, z określeniem stopni i rodzajów ich niepełnosprawności łącznie z wynikającym z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej oraz z podaniem wieku kandydatów,
- plan działalności warsztatu określający metody pracy z uczestnikami warsztatu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej,
- zobowiązanie do opracowania indywidualnych programów rehabilitacji uczestników warsztatu, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zajęć przez uczestników warsztatu,
- propozycje dotyczące obsady etatowej warsztatu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników,
- preliminarz kosztów utworzenia warsztatu wraz z:
- kosztorysem ewentualnych prac adaptacyjnych, sporządzonym i podpisanym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, zawierającym wyliczenia poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych stawek i narzutów wraz z podaniem podstawy kalkulacji,
- dokumentacją projektową w przypadku modernizacji lub rozbudowy obiektu,
- wykazem niezbędnego wyposażenia warsztatu wynikającego z programu terapii w układzie rzeczowo-finansowym, z podaniem cen jednostkowych,
- uzasadnieniem,
- preliminarz rocznych kosztów działalności warsztatu uwzględniający:
- wielkość kosztów przypadających miesięcznie na jednego uczestnika,
- przewidywany procentowy udział środków Funduszu w finansowaniu tych kosztów,
- informację o własnych lub pozyskanych z innych źródeł środkach finansowych przeznaczonych na finansowanie kosztów utworzenia warsztatu,
- plan pomieszczeń warsztatu, z określeniem ich powierzchni użytkowej i przeznaczenia,
- regulamin warsztatu zatwierdzony przez jednostkę zamierzającą utworzyć warsztat,
- określenie formy opieki medycznej w warsztacie.

Podstawa prawna
1. Art. 35a ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 późn. zm).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587).

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.