Przejdź do treści
Program Rodzina 500+
MOPR

Działania podejmowane w stosunku do osób bezdomnych

Ostatnia modyfikacja: 15 lipca 2020

1. Osoby bezdomne, tak jak inne osoby potrzebujące pomocy, objęte są działaniami pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Mogą otrzymać różnorodną pomoc np. skierowanie do schroniska lub świadczenia pieniężne w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych m. in. na żywność, leki, ubranie, po spełnieniu kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej. Stosownie do art. 8 wspomnianej ustawy – prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarujące, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł,
2) rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł.
3) przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 (np. sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego).

2. W Mieście funkcjonuje schronisko dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10. Do tej placówki są kierowane osoby na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez upoważnione osoby w MOPR. W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie może nastąpić bez wymaganych dokumentów, które będą skompletowane w terminie późniejszym.
Schronisko zapewnia 50 miejsc. W okresie zimowym przewidziano 90 miejsc dla osób bezdomnych w pokojach oraz dodatkowo 6 miejsc siedzących w tzw. ogrzewalni. Są to miejsca przygotowane dla tych klientów, którzy pomimo trudnych warunków pogodowych, nie chcą przez okres zimy mieszkać w schronisku, ze względu na obowiązujące postanowienia regulaminu pobytu zakazujące spożywania alkoholu. Dla osób przebywających na noc do schroniska przewidziana jest ciepła kolacja oraz w razie potrzeby dodatkowa odzież. Osoby bezdomne mogą również skorzystać z pryszniców znajdujących się na terenie domu. Otrzymują wówczas środki higieny osobistej od pracowników schroniska.

3. W okresie jesienno – zimowym, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we współpracy z Komendą Miejską Policji oraz Strażą Miejską, w ramach akcji ‘Zima” i zawartego porozumienia wizytują miejsca, w których mogą być osoby bezdomne: altanki na działkach, bunkry, wydmy zdewastowane budynki, pustostany i dworzec PKP. Osoby te są informowane o możliwości skorzystania z pomocy, miejscu gdzie mogą skorzystać z noclegu, itp. Niektóre osoby bezdomne pochodzące z terenów innych gmin, po wyjaśnieniu ich sytuacji, są kierowane do ich właściwych miejscowo gmin – ośrodków pomocy społecznej. Pozostawiane są im ulotki z numerami telefonów do tutejszego Ośrodka oraz schroniska, numerem infolinii Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz adresem schroniska dla osób bezdomnych.

 • Pracownicy socjalni MOPR ul. Dąbrowskiego 4  tel. 91 322 54 72 lub 91 322 54 71 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)
 • Schronisko dla Osób Bezdomnych ul. Portowa 10 tel. 512 032 445 lub 512 032 448
 • Policja Tel. 91 326 75 36 alarmowy 997 lub 112
 • Straż Miejska tel. 91 321 99 40
 • Pogotowie alarmowy 999
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego  tel.  800 170 010
   

4. Pracownicy socjalni MOPR współpracują ze Szpitalem Miejskim w Świnoujściu, w zakresie pomocy w dostarczaniu odzieży dla osób bezdomnych wypisywanych po zakończonym leczeniu medycznym oraz kierowaniu do właściwych miejscowo schronisk lub noclegowni. Osoby bezdomne nie posiadające tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego są zgłaszane do świadczeń medycznych również za pośrednictwem MOPR-u.

5. MOPR zatrudnia od 23 sierpnia 2012r. streetworkera, który pracuje z osobami bezdomnymi w środowisku, w którym przebywają. Do zadań streetworkera należy m. in. nawiązywanie kontaktów z osobami bezdomnymi, motywowanie ich do leczenia odwykowego i wychodzenia z bezdomności, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych.

6. W związku z działaniami podejmowanymi w celu przeciwdziałania bezdomności
w Świnoujściu, w październiku 2013r. tutejszy MOPR zwrócił się z pisemną do prośbą do zarządców lokali mieszkalnych w Świnoujściu o rozpowszechnienie wśród mieszkańców ich zasobów mieszkaniowych informacji o możliwości skorzystania z różnych form pomocy oferowanej przez nasze miasto, m.in. dodatki mieszkaniowe, praca socjalna pracowników MOPR, poradnictwo specjalistyczne, Ośrodek Interwencji Kryzysowej (porady prawnika, psychologa).
7. Główny Inspektor Sanitarny oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ostrzegają przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwracają się z prośbą o informowanie użytkowników alkoholu o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.

4-15 ml (1/2 kieliszka do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy
30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka śmiertelna

Źródła metanolu:

 • alkohol niewiadomego pochodzenia
 • płyny do spryskiwaczy
 • denaturat
 • odmrażacze do szyb
 • rozpuszczalniki

W przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem metylowym należy niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc tel. 999, 997 lub 112
 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.