Przejdź do treści
Program Rodzina 500+
MOPR

Sprzęt rehabilitacyjny

Ostatnia modyfikacja: 06 marca 2017

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – mogą ubiegać się:
a) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
• 50% przeciętnego wynagrodzenia* na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
• 65% przeciętnego wynagrodzenia* w przypadku osoby samotnej,
b) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,
c) jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, w każdym czasie.

Wnioski należy składać do:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Świnoujściu
ul. Dąbrowskiego 4
pok. 5 - parter
tel. 91 322 54 82


Do wniosku należy dołączyć:
- kopię aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
- kopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
- w przypadku reprezentowania osoby niepełnoletniej – kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania osoby niepełnoletniej (np. skrócony akt urodzenia dziecka, postanowienie Sądu o ustanowieniu opieki prawnej - oryginał do wglądu),
- w przypadku reprezentowania osoby dorosłej – kopię dowodu osobistego opiekuna lub pełnomocnika oraz postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnictwo notarialne (oryginał do wglądu),
- oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego, wystawionego przez lekarza specjalistę zawierającego, informację o rodzaju posiadanych schorzeń oraz wyraźne wskazanie do korzystania z wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego w warunkach domowych,
- fakturę pro forma (ofertę cenową) na zakup wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego wystawioną przez sprzedawcę.

W przypadku gdy podmiot jest:
a) podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą – do wniosku dołącza się:
• zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
• informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,
b) pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się:
• potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
• informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
• informacje, o których mowa w lit. a.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia*.

UWAGA! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie z Wnioskodawcą!

Podstawa prawna
1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 926)

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.