Przejdź do treści
Szukamy rodziny zastepczej
MOPR

Dofinansowanie kultury, rekreacji, sportu

Ostatnia modyfikacja: 06 marca 2017

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu
ul. Dąbrowskiego 4
pok. 5 - parter
tel. 91 322 54 82

Do wniosku należy dołączyć:
- aktualny wypis z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące),
- statut,
- sposób reprezentacji,
- udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
- nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji zadania, program merytoryczny imprezy,
- udokumentowanie posiadanie środków własnych i innych źródeł finansowania zadania,
- kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania,
- lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności,
- oświadczenie o braku zaległości wobec PFRON, ZUS, US i innych instytucji zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do wniosku
- inne dokumenty:
w przypadku gdy podmiot jest:
a) podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą – do wniosku dołącza się:
- zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
- informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,
b) pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej – do wniosku dołącza się:
-potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,- informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
- informacje, o których mowa w lit. a

Podstawa prawna:
1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 2015r. poz. 926)

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.