Przejdź do treści
Szukamy rodziny zastepczej
MOPR

Usługi tłumacza języka migowego

Ostatnia modyfikacja: 06 marca 2017

O dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a także jeżeli realizacja tych usług umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek w każdym czasie. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika za godzinę jej świadczenia nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia.

Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Wnioskodawca o sposobie rozpatrzenia wniosku informowany jest w terminie 10 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dofinansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody. Wykaz dostępny na stronie: Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie : http://www.szczecin.uw.gov.pl (zakładka: Dla Mieszkańców ).

Tłumacza wskazuje osoba niepełnosprawna.

Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka migowego, zgodnie z zawartą wcześniej umową.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu),
- kopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
- w przypadku reprezentowania osoby niepełnoletniej – kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentowania osoby niepełnoletniej (np. skrócony akt urodzenia dziecka, postanowienie Sądu o ustanowieniu opieki prawnej - oryginał do wglądu),
- w przypadku reprezentowania osoby dorosłej – kopię dowodu osobistego opiekuna lub pełnomocnika oraz postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnictwo notarialne (oryginał do wglądu),
- w przypadku osób niepełnosprawnych uczących się i niepracujących w wieku 16 – 24 lat, posiadających inny niż znaczny stopień niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć oryginał aktualnego zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki,
- zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające rodzaj schorzenia lub dysfunkcji oraz indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej (ze wskazaniem, że wnioskodawca wymaga pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika),
- dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo – Migowy), SKOGN (Sposoby Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych) - dotyczy wszystkich tłumaczy, którzy mają świadczyć usługi,

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046)
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 926).

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.