Przejdź do treści
PFRON-System Obsługi Wsparcia
MOPR

Rodzinna piecza zastępcza

Ostatnia modyfikacja: 03 marca 2017

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.
W przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka. O zawartej umowie starosta zawiadamia niezwłocznie sąd.
Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może pozostać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli uczy się: w szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowany stopniu niepełnosprawności i uczy się: w szkole,  uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
 
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1) rodzina zastępcza:
a) spokrewniona,
b) niezawodowa,
c) zawodowa, w tym:
- pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego
- zawodowa specjalistyczna,
2) rodzinny dom dziecka.
 
Dobór rodzin zastępczych:
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
8) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
 
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Kandydat może odbyć szkolenie, o którym mowa powyżej po otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania warunków określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu prowadzi listę osób chętnych do odbycia szkolenia dla kandydatów na sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. Wszelkie informacje są udzielane w pokoju nr 107 (I piętro) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomoc Rodzinie w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4, tel. 91-322-54-96, 91-322-54-83.
 
 
Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:
1) 660 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
2) 1000 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka,
a także:
3) 500 zł miesięcznie – dodatek wychowawczy na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia.
Na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016r., poz. 1654) przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
 
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:
1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka ,
2) świadczenie na pokrycie:
a) niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,
b) kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.
Podstawa prawna:
 art. 80 – 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodzinny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., poz. 575 z późn. zm.).
 
Wymagane dokumenty:
- prawomocne postanowienie sądu ustanawiające rodzinę zastępczą,
- wniosek o przyznanie pomocy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
 
Termin załatwienia sprawy:
- określa art. 35 kpa
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
  Ustalanie opłaty rodzicom biologicznym dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.
Decyzję administracyjną w sprawie ustalenia  bądź odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie bądź Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego, którzy działają na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Świnoujście.
Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za pobyt dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej opłatę miesięczną w wysokości przyznanych rodzinie zastępczej świadczeń oraz dodatków ponoszą rodzice, od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie. Od nieuiszczonej opłat naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Należności z tytułu nieponoszenia wspomnianej opłaty podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z art. 194 ust. 2, 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 1 uchwały Rady Miasta Świnoujście nr XXII/175/2012 z dnia 29 marca 2012r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić w przypadku, kiedy dochód osoby lub rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930 ze zm.)
Rodzice, którym ustalono opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, mogą się starać na podstawie art. 194 ust. 2, 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 3 wyżej wymienionej uchwały Rady Miasta Świnoujście o całkowite lub częściowe umorzenie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 
Podstawa prawna:
art. 193, art. 194 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r., poz. 575 ze zm.)- art. 193, , art. 194,
art. 8 ust. 1 ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r., poz. 930 ze zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz.1058
Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 marca 2012r. z późniejszymi zmianami w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 
Wymagane dokumenty:
-postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
-zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach,
-dokumenty stwierdzające stan zdrowia,
-wszelkie dokumenty mogące mieć wpływ na decyzję Organu.
 
Termin załatwienia sprawy:
- określa art. 35 kpa
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.